پرش از ارتفاع یک کابوس

پرش از ارتفاع یڪ ڪابو๛
بـہ صدایت :
بخواب ! چیزے نیست...

خواندט یڪ ترانـہ ے غـᓄـگیـטּ
تڪ نوازے ᓄـرد ساڪسیفونیست

id line : hidden_gir1
id insta : hidden_gir1

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۲۹ دی ۹۴، ۱۶:۱۰ - 😎😎😎BAHAR 😎😎😎
    :)

۱ مطلب با موضوع «شهریور» ثبت شده است

۲۴
شهریور

.

زیباســــ🌷ــــــت ... شـــــہریور هم رفتارش عاشقـــــ💜ـــــانہ است ... !

فقط ادعا میکند گـــــ🌞ـــــرم است ...

گوشَــــــ👂ــــت را بیاور جلو ... بین خودمـــــــ👭ـــان باشد ...

گمان ڪنم عاشــــــ💑ــــق پاییز شده است ... !!

دلش گیر پاییـــــ💖ـــــز است ... !

دلــــــ💙ــــم نمیاید بہ او بگویم ، 

وقتـے به پاییــــ🏃ـــــز میرسـے تمام شده اے ... !!!

یعنـے انگار قسمت عاشقـــــ💒ــــے همین است ...

ڪاش میشد تمـــ💌ــام نشد و رسید ...

ڪاش میشــــ💐ــــــد ... !!! غصہ هایت را به برگ درخــــــ🌴ــتان آویزان ڪن چند روز دیگر میریزند ... 🍁پـیـشـاپـیـش پـایـیـز عــــاشــــقــــانه مـبـارڪ☔

  • دُختَر گیسو کمَند